Profesní rozvoj pro uplatnění na evropském trhu práce

Projekt v rámci Erasmus+

Zjistit více
Profesní rozvoj pro uplatnění na evropském trhu práce
customized-communications-across-devices-platforms

flags

Základní informace o projektu

Realizační období : 01.06.2016 - 31.05.2018

Účastníci projektu: studenti školy VOŠ CR a MOS, spol. s.r.o., oboru cestovní ruch

Kde budou stážovat:
- Bulharsko
- Itálie
- Makedonie
- Polsko
- Portugalsko
- Rumunsko
- Slovensko
- Španělsko

Hlavní témata projektu:
- Podnikavost a vzdělávání v oblasti podnikání
- ICT – nové technologie – digitální kompetence
- Nové inovativní osnovy /vzdělávací metody/ vývoj vzdělávacích kurzů

bring-your-data-to-life

Cíl 28 denního pobytu:

polovina studentů vytváří návrh ekoturistického eurovíkendu, který bude zrealizován v absolventské práci se záměrem jeho reálného uplatnění a získání místa na trhu práce

druhá polovina vytváří návrh kulturně historického eurovíkendu, který bude zrealizován v absolventské práci se záměrem jeho reálného uplatnění a získání místa na trhu práce

web-55

are-you-ready-to-enjoy-brooklyn

Získávání nových vědomostí a praktických zkušeností v oblasti:

ekoturistiky

Před odjezdem se seznámili s možnostmi ekoturistiky v dané destinaci a vytvořili si ekoturistický program, který chrání přírodní prostředí a zlepšuje prosperitu místní a domorodé komunity. Během stáže se seznámí s novými formami šetrné turistiky,které jsou vhodné jak pro nezávislé cestovatele, tak pro organizované zájezdy malých skupin. Po příjezdu na workshopech a konferencí sdělí výsledky
a přínos ze stáže pro ekoturistiku nyní a v budoucnosti.

techniky cestovního ruchu v EU a ČR

V přípravné fázi, v čase pobytu v dané zemi a po návratu z ní se setkávají s různými činnostmi,které spadají do techniky cestovního ruchu jako je doprava , ubytování, stravování, průvodcovské, informační , směnárenské, pojišťovací služby, kulturní, společenské, půjčovní aj. Seznamují se s novými druhy a formami v ekoturistice, s přínosem členství naší republiky v EU. Před odjezdem na stáž získali osobní zkušenost se službami zajišťujícími dopravu. Ukázalo se, že teoretické vědomosti se upevňují v praxi, kdy poskytované služby přesně neodpovídají statusu quo.

sociologického výzkumu

Sociologický výzkum, který představuje přímý kontakt se sociální realitou a charakterizuje nezbytnost spojení teorie a praxe, provádějí studenti před a během stáže. Pomocí dotazníkové metody, nejrozšířenější techniky, která obsáhne velký počet osob, získají odpovědi týkající se nových forem a druhů ekoturistiky . Zjištění budou po návratu prezentovat na workshopech a konferenci.

cestovního ruchu a kultury

oblast kultury je široký a komplexní obor, který se dotýká dalších oblastí,včetně cestovního ruchu.Studenti byli seznámeni s kulturními památkami v dané destinaci s akcentem na skutečnost, že tvůrcem je člov v konkrétním historickém rozmezí a že památka má takovou uměleckou,historickou či jinou hodnotu( archeologickou,etnografickou apod.) a že její trvalé uchování je ve veřejném zájmu. Kulturně historickými památkami jsou věci movité i nemovité,které jsou významných dokladem historického vývoje života společnosti, životního prostředí v dané době.Tyto věci jsou projevem tvůrčích schopností a práce člověka a mají hodnotu historickou, uměleckou,technickou, vědeckou či revoluční. Kulturními památkami jsou také věci (nemovité či movité), která mají vztah k významné osobnosti nebo k historické události.

ekonomie a účetnictví

Získanou ekonomickou teorii vybraní stážisté spojují s ekonomickou praxí a uvědomují si, že nelze oddělovat ekonomii a ekonomiku. Poznávají ekonomické chování jednotlivých mikroekonomických a makroekonomických subjektů – relativní cenu, HDP apod.. Z hlediska účetnictví si osvojují ekonomickou realitu v peněžních jednotkách. V přípravné části si ověřují, zda účetní doklady odpovídají zákonu o účetnictví. Již při koupi letenek narazili na nesprávný obsah účetního případu,který neobsahoval povinné náležitosti dané tímto zákonem. Uvědomili si takto, že během stáže musí pečlivě kontrolovat účetní doklady z hlediska formálního a věcného.

informační technologie

Informační technologie ze všech vědních oblastí zaznamenává neustálý vývoj a přináší nové změny. Zásadně se změnil způsob dorozumívání. Každý student si před odjezdem na stáž osvojil prakticky komunikaci on-line a to přes telefon, což umožňuje kontakt kdykoli a kdekoli a zároveň se vytvoření nového prostoru pro percepci. Během stáže dojde k přenosu informací od původců k příjemcům a zpětně od příjemců k původcům, což přispěje k rychlému přenosu informací, které mají za cíl poučení nebo ovlivnění jedince či skupiny, která je přijímá. Po návratu se vyhodnotí tento způsob interakce.

cizích jazyků

Škola nabízí možnost výuky tři jazyků, studenti se učí povinně dva a třetí mají volitelný. Výběr je možný z 35. Stážisté si prohlubují jazykové dovednosti nejen v angličtině, ale také v jazyce dané destinace. Dotazník je vypracován v angličtině a v jazyce země, kde stážují. Kromě lingvistických znalostí, tj. gramatiky, slovní zásoby, syntaktických znalostí apod., se prohlubuje studentova vnímavost ke společenským konvencím a zvyklostem a úrovně využití jazykových znalostí v každodenních situacích.

staze

Praktické vybavení na stáž

 • Jednotka učení
 • Deník
 •   Slovník
 • Průvodce –   ukázka
  • Bulharsko – Jota, Rough Guides
  • Itálie – Beadeker, Lonely Planet
  • Makedonie – Hory Balkánu, Makedonie
  • Polsko – Lingea, Seznámení s Polskem
  • Portugalsko – Jota, Lonely Planet
  • Rumunsko – Jota, Olympia
  • Slovensko – Jota, Lácika
  • Španělsko – Ikar CZ, Společník cestovatele
 • Informace odborníků o jednotlivých destinacích
 • Probíhaly od září do prosince, týkaly se témat nabídek CK eurovíkendu a poznávacích nebo ekoturistických zájezdů, negativních jevů v daných destinacích a také upozornění na psychosociální aspekty pobytu.

4 20151208_132149 (Copy 1) 20160203_114732 (Copy 1) 20160218_105444 (Copy 1)

realizace-staze

Realizace stáže

Stáž probíhá v období praxe, a proto je studentům uznána jako splnění praxe.

Z průběhu stáže nám posílají studenti obrazovou a video dokumentaci. Pro názornost uvádíme foto z jejich prvního dne na stáži:
1

2

3

4

5

6

7

8Stáž probíhá nadále a každý účastník plní svou Jednotku učení:
aglie2

santa maria2

P1030515

P1030268

P1030235

P1030228

10

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11První víkend v zahraničních destinacích naší studenti nepracovali. Ve svém volnu si vyšlápli.
17357755_945721912237061_529224120_o

17379757_945721852237067_1150656435_o

17379818_945721925570393_534475125_o

20170319_135640

IMG_1152

IMG_1179

received_10208726206532512

001

002Další dny stáže:
17467922_1221398364624608_565033201_n

17495862_1221398381291273_1857769905_n

17506539_1221398301291281_470635447_n

20170325_101806

POMELO_20170325103627_fastZávěrečná konference:
18623224_1375151752561707_3930838055241512514_o

18623412_1375151705895045_8682719652525232350_o (1)

18623468_1375151762561706_524217575396133781_o

18671342_1375151769228372_1859811340482343850_o

18671485_1375151842561698_6099257495589711580_o

18671495_1375151885895027_5453914515660275786_o

18671790_1375151899228359_1813039249290433702_o

18673113_1375151709228378_8615315957512598753_o

18699664_1375151702561712_4961357280695539934_o


Jak stáž vnímali studenti sami, doloží jejich osobní vyjádření po návratu ze stáže:

Ve školním roce 2016/17 jsem měl možnost díky naší škole vycestovat v rámci projektu Erasmus + do Bulharska, do Sofie. Díky této stáži, jsem si rozšířil poznatky o CR v dané lokalitě, naučil se novým věcem, splnil Jednotku učení a přivezl si zpracovaný itinerář pro realizaci zájezdu,který doplním nyní ve třetím ročníku o ekonomickou část a mám hotovou absolventskou práci.

Cigánik

28dnů ve Španělsku a to konkrétně v městě Malaga a jeho okolí mi umožnilo kontakt s tamější CK, vytvořit konkrétní itinerář – uskutečnění výjezdu českých turistů. Ve zpracování itineráře se projevila konkrétní znalost oblasti, poznání běžného života a chování místních obyvatel, bez nichž bych nikdy nevytvořila itinerář, o který již projevila zájem česká CK. Do Malágy se chci opět vrátit a uvažuji dokonce o zaměstnání u tamější CK. Děkuji škole za vytvoření projektu a za přípravu na stáž před výjezdem.

Koštýřová Lucie – 2. roč.

Jsem studentkou 1.ročníku.Pro mne stáž ve Španělsku byla přínosem nejen v rozvinutí samostatnosti, organizování času k získávání informací, poznatků a praktických zkušeností v rámci jednotky učení, ale především v prohlubování jazykových kompetencí. Přestože jsem se španělštinou teprve začínala, i tak jsem ji používala, musím přiznat také,že jsem se zlepšila i v angličtině, kterou jsem také používala. Děkuji škole, že i přes mou nemoc mi umožnila stáž v rámci Erasmus +.

Vítová

Když se mne ptáte, co mi dala stáž v rámci Erasmu +,tak odpovídám, že mnoho. Pro mou osobnost, studentku prvního školního roku, to bylo poznání jiné kultury, prohloubení jazykových dovedností, kdy jsem zvládla základy portugalštiny a zlepšila angličtinu. Stala jsem se mnohem zodpovědnější k plnění úkolů. Ty jsem zvládla velmi dobře, že v portugalské CK mě hodnotili pozitivně a mám od nich příslib pomoci v hledání práce v CK po ukončení studia.

Kalitseva

Na stáži jsem byla v Itálii v Turínu, hodnotím ji jako moji vrstevníci jako maximálně přínosnou,nejen v prohloubení jazykové komunikaci v italštině a angličtině, ale také v komunikaci skypem,mailem, videorozhovory s naším mentorem ve škole. Finanční štědrost Erasmu + dokázala nám pokrýt nejen ubytování v hotelu, leteckou dopravu a dopravu po Itálii na 101%. Na stáži byli se mnou studenti z prvního ročníku, kterým měsíčním pobytem, během kterého získali samostatnost v jednání s lidmi, poznávání okolí a možnostmi o víkendech vyjíždět mimo zadanou oblast, narostlo sebevědomí tak vysoko, že se rozhodli opustit školu, která jim stáž umožnila.Takový přístup pokládám za neadekvátní.

Vaníčková

Program Erasmus+ umožňuje studentům dostat se mimo svou zemi a poznat život v jiné zemi EU,naučit se novým věcem,rozšířit obzory poznání i vědomostí. Jsem svědkem přerodu těchto mladých lidí v samostatné a nezávisle smýšlející jednotlivce, jejichž optika vidění světa je jednoznačně širší . Už jen proto,že se dorozumí lépe než pouze naší krásnou češtinou. Pro mnohé je stáž i pomocí při hledání práce po absolvování naší školy. Význam tohoto projektu pro součinnost lidí, kteří jsou zainteresováni na efektivně smysluplném výsledku, je zcela nezpochybnitelný. I mne rmoutí, že se najdou stážisté, kteří odletí jinam hned po absolvování stáže. Bohužel, tomu nezabráním.

Pan ředitel


 

Školní rok 2017/2018

Naši studenti mají první týden stáže v zahraničí za sebou. Poslali fotografie a zprávu, že se již seznámili se zástupci Ck a Ca,kde budou prezentovat svůj projekt. O víkendu někteří již navštívili pláž, někteří se vydali za památkami a někteří byli nadšeni bazarem. Jsou všichni spokojeni, a to je o.k.

 
3. týden4. týden

workshopy-a-konference

Workshopy a konference

Na  workshopech  vystoupili studenti se svými Jednotkami učení a to ve formě prezentace s výkladem. Vyučující zhodnotili  každého z nich, 2.a 3. ročník z hlediska podnikatelského záměru, který má studentovi zajistit uplatnění na trhu práce v oblasti cestovního ruchu. Studenti obhajovali v diskuzi zpracování itineráře, 1.ročník hodnotili  z hlediska témat preferovaných Czech Tourismem . Ohodnocení jejich Jednotky učení provedli  mentoři studentů po workshopu a  vnitřní konferenci, které se zúčastnili všichni vyučující školy a vybrali  ty nejlepší  produkty pro veřejnou konferenci.

 

Druhá fáze projektu

V měsíci září se seznamují 1.ročníky s obsahem dvouletého projektu Erasmus+ a dotvářejí se podmínky výběru studentů, aby po absolvování stáží student pokračoval v dokončení zadaného úkolu a mohlo se tak sledovat jejich uplatnění po absolvování školy na trhu práce.

Kontaktujte nás